Error message here!

Hide Error message here!

忘记密码?

Error message here!

请输入正确邮箱

Hide Error message here!

密码丢失?请输入您的电子邮件地址。您将收到一个重设密码链接。

Error message here!

返回登录

Close

python 中列表 元组 字典 集合的区别

Sudo高 2020-02-14 16:08:00 阅读数:61 评论数:0 点赞数:0 收藏数:0

先看图片解释

 

 

(1)列表
什么是列表呢?我觉得列表就是我们日常生活中经常见到的清单。比如,统计过去一周我们买过的东西,把这些东西列出来,就是清单。由于我们买一种东西可能不止一次,所以清单中是允许有重复项的。如果我们扩大清单的范围,统计我们过去一周所有的花费情况,那么这也是一个清单,但这个清单里会有类别不同的项,比如我们买东西是一种花费,交水电费也是一种花费,这些项的类型是可以使不同的。python的列表个跟清单的道理是一样的,特点就是:可重复,类型可不同。类型不同也是跟数组最本质的区别了。python里的列表用“[]”表示:
lst = ['arwen',123]
print(lst[0])
print(st[1])
lst[0] = 'weiwen'

(2)元组

tup = ('arwen',123)
print(tup[0])
print(tup[1])

 

元组和列表在结构上没有什么区别,唯一的差异在于元组是只读的,不能修改。元组用“()”表示,如:

 

(3)集合就是我们数学学的集合,没有什么特殊的定义。集合最好的应用是去重。集合没有特殊的表示方法,而是通过一个set函数转换成集合,如:

lst = [ 1, 1, 0]
lst_set = set( lst ) #lst_set 为1 , 0

tup = (2, 2, 1)
tup_set = set( tup) # tup_set为2 , 1
for item in lst_set:
print(item)

(4)最后一个是字典。字典存储键值对数据,如:

lists = {1:'a',2:'b',3:'c'}
#字典最外面用大括号,每一组用冒号连起来,然后各组用逗号隔开。
#字典最大的价值是查询,通过键,查找值。

例子:

1、列表元组转其他

 

# 列表转集合(去重)
list1 = [6, 7, 7, 8, 8, 9]
set(list1)
# {6, 7, 8, 9}
#两个列表转字典
list1 = ['key1','key2','key3']
list2 = ['','','']
dict(zip(list1,list2))
# {'key1': '1', 'key2': '2', 'key3': '3'}
#嵌套列表转字典
list3 = [['key1','value1'],['key2','value2'],['key3','value3']]
dict(list3)
# {'key1': 'value1', 'key2': 'value2', 'key3': 'value3'}
# 列表、元组转字符串
list2 = ['a', 'a', 'b']
''.join(list2)
# 'aab'

tup1 = ('a', 'a', 'b')
''.join(tup1)
# 'aab

2、字典转其他

 

# 字典转换为字符串
dic1 = {'a':1,'b':2}
str = str(dic1)
print(str)
# "{'a': 1, 'b': 2}"
# 字典key和value互转
dic2 = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
dic3 = {value:key for key, value in dic2.items()}
print(dic3)
# {1: 'a', 2: 'b', 3: 'c'}

3、字符串转其他

 

# 字符串转列表
s = 'aabbcc'
list(s)
# ['a', 'a', 'b', 'b', 'c', 'c']
# 字符串转元组
tuple(s)
# ('a', 'a', 'b', 'b', 'c', 'c')
# 字符串转集合
set(s)
# {'a', 'b', 'c'}
# 字符串转字典
dic2 = eval("{'name':'ljq', 'age':24}")
# 切分字符串
a = 'a b c'
a.split(' ')
# ['a', 'b', 'c']

二、字典的分割、合并

 

#分割:
base = {'A':1, 'B':2, 'C':3, 'D':4, 'E':5}
subkey = ['C', 'E']
subdict=dict([(key, base[key]) for key in subkey])
print(subdict)
#{'C': 3, 'E': 5}
#合并:
#方式一:
d1={'user':'root','pwd':''}
d2={'ip':'127.0.0.1','port':8080}
d3=dict(d1, **d2)
print(d3)
#方式二:
d1={'user':'root','pwd':''}
d2={'ip':'127.0.0.1','port':8080}
d3={}
for k,v in d1.items():
d3[k] = v
for k,v in d2.items():
d3[k] = v
print(d3)

三、list分割、合并

 

a=[1,2,3,4,5,6]
b=['a','b','c','d']
print(a+b)
a=[1,2,3,4,5,6]
b=['a','b','c','d']
a+=b
print(a)
a=[1,2,3,4,5,6]
b=['a','b','c','d']
a.extend(b)
print(a)
a=[1,2,3,4,5,6]
b=['a','b','c','d']
a[0:0]=b
print(a)
li = ['a','b','c']
res1=';'.join(li)
res2=''.join(res1).split(';')

 

 
 
 
 
 
版权声明
本文为[Sudo高]所创,转载请带上原文链接,感谢
https://www.cnblogs.com/wlgaojin/p/12307800.html